מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות באתר GoodName.co.il

GoodName.co.il מבהירה להלן את מדיניותה בנוגע לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט GoodName.co.il שהיא מנהלת ומפעילה (להלן "האתר"). מסמך זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות, אולם מתייחס במידה שווה גם לנשים.

איסוף וקבלת מידע על-ידי האתר

מידע הנמסר ל GoodName.co.il ביוזמת המשתמש
מידע ושירותים מסוימים המוצעים באתר או באמצעותו דורשים הרשמה מוקדמת והזנתם של פרטים מזהים. מדובר בפרטים שהמשתמש מזין ביוזמתו וביודעין, כדוגמת, שם, כתובת, אמצעי תשלום במידה ורלוונטי, דרכי התקשרות עם המשתמש לרבות כתובת דואר אלקטרוני, וכיו"ב. מובהר בזאת, כי הנתונים נשמרים במאגר המידע של אתר GoodName.co.il.
מידע כללי הנאסף על גלישת המשתמש באתר
המערכת אוספת מידע כללי אודות גלישת המשתמש באתר. מידע זה כולל בין השאר: פרסומות שנקראו באתר, העמודים שנצפו, זמן שהיה באתר, ההצעות והשירותים בהם המשתמש מתעניין, כתובת האינטרנט (IP) של המשתמש, מערכת ההפעלה ופרטי דפדפן של המשתמש ועוד.

שימוש במידע הנצבר

המידע המצטבר נשמר במאגר המידע של GoodName.co.il. שימוש במידע זה יעשה רק על-פי דין ובהתאם למדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה, והכל למטרות המפורטות להלן:
• כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ולהתאימם ככל שניתן להעדפות המשתמשים.
• כדי לאפשר למשתמש גישה למידע ושירותים באתר.
• לצורך רכישת שירותים באתר או באמצעותו.
• לצורך ניתוח, איסוף ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים
• לצורך משלוח דואר אלקטרוני למשתמשים עם מידע רלוונטי וכן חומר שיווקי ופרסומי אחר, לרבות של צדדים שלישיים. כמובן המשתמש רשאי בכל עת להודיע על רצונו להיות מוסר מרשימת תפוצה.
• לצורך יצירת קשר עם המשתמש.
• לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי שימוש אחרים המתפרסמים באתר.
מסירת מידע לצד ג'
GoodName.co.il לא תעביר לצד ג' פרטים אישיים מתוך המידע שנאסף באתר, ככל שפרטים ומידע זה הינם אישיים, אלא במקרים הבאים:
• אם החברה תהיה מחויבת לכך על-פי דין.
• כאשר המשתמש עושה שימוש במוצרים או שירותים המוצעים באתר מאת צד ג'. במסגרת זו הפרטים מועברים לצד ג' לצרכי ההתקשרות עם המשתמש.
• במקרה של נסיון הפרה או הפרה של תנאי השימוש באתר ו/או באיזה מהשירותים המוצעים בו.
• במקרה של מחלוקת או הליך משפטי, אם וככל שיהיו בין המשתמש לבין GoodName.co.il.
• במקרה שמסירת המידע תהיה נחוצה לדעת GoodName.co.il למניעת גרימת נזק משמעותי.
• GoodName.co.il צפויה לאפשר למשתמש לעשות שימוש באפליקציות ויישומים שונים באתר ובאתרים אחרים (לדוגמא: רשת חברתית) אשר עשויות ליידע צדדים שלישיים, לרבות גולשים אחרים, על כך שנחשפת או קראת תכנים מסוימים. מובהר בזה, כי בעצם אישור האפליקציה או היישום הרלוונטי המשתמש מאשר כי הובא הדבר לידיעתו וכי לא תהיה לו כל טענה כלפי GoodName.co.il בענין זה.

Cookies

GoodName.co.il עושה שימוש בטכנולוגיית cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפות אישיות ולצרכי אבטחת מידע. אין החברה יכולה לאבטח את מחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר באופן מוחלט מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד GoodName.co.il ו/או מי מטעמה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור. אנו ממליצים לגולשים לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותם באינטרנט.

לינקים והפניה לאתרים אחרים

באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט אחרים. GoodName.co.il עושה מאמץ לקשר לאתרי אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים באתרי אינטרנט האחרים. יחד עם זאת, GoodName.co.il אינה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. לפיכך המשתמש עושה שימוש בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים על אחריותו הבלעדית.

פרסומות ו/או שירותים של צד ג'

פרסומות או שירותים מסוימים באתר עשויים להיות מופעלים ממחשבי צד ג' ו/או על ידי מי מטעמן. חברות אלה משתמשות בטכנולוגיות שונות לאיסוף מידע והתאמת תוכנים ו-GoodName.co.il אינה אחראית על כך.

שינויים במדיניות הפרטיות

GoodName.co.il רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות.