תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר GoodName.co.il

 

מסמך זה מנוסח בלשון זכר לצורכי נוחות, אולם מתייחס במידה שווה גם לנשים.

פרטיות

בעצם השימוש באתר GoodName.co.il המשתמש מצהיר כי קרא והבין את מדיניות הפרטיות, כפי שמעודכנת מעת לעת.

שימוש במידע ואחריות מוגבלת

GoodName.co.il מספקת מידע ושירותים בתחום שמות דומיינים באינטרנט ובתחומים דומים או מקבילים. המידע ותוכן הגולשים, מוצגים למשתמשים כחומר לקריאה ומחשבה בלבד. מובהר, כי כל הפרסומים, עסקיים ו/או כלכליים ו/או אחרים, אין בהם משום יעוץ ו/או מתן חוות דעת כלשהם. GoodName.co.il אינה אחראית לכל שימוש שהמשתמש עושה בהם, בין במישרין בין בעקיפין, ו/או להסתמכות המשתמש עליהם.

GoodName.co.il ומקורות המידע שלה פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ככל שניתן, אולם ייתכנו ליקויים ו/או טעויות במידע המוצג, והמשתמש פוטר בזאת את GoodName.co.il ומקורותיה מכל אחריות ביחס לכך.
GoodName.co.il אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר, לרבות בשירותים, במידע ובתוכן.

אתר GoodName.co.il מציג קישורים שונים לאתרים אחרים שאינם קשורים ל GoodName.co.il, בין היתר באמצעות פרסומות ותוכן שמשתמשים אחרים מעלים לאתר, וכן באמצעות קישורים ממומנים (AFFILIATE) כחלק מתכניות שותפים עם אתרי צד ג'. מובהר בזה כי GoodName.co.il אינה אחראית בשום צורה לתכניהם של אתרים אליהם הוצב קישור. כל שימוש באתרים המקושרים ובמידע המוצג בהם הוא באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.
כמו כן מובהר, כי GoodName.co.il רשאית להציג באתר תכנים מסחריים של צדדים שלישיים. המשתמש פוטר בזאת את GoodName.co.il מכל אחריות הקשורה לתכנים מסחריים שאינם של GoodName.co.il עצמה.

מובהר למשתמש, כי המידע באתר GoodName.co.il עשוי להתעדכן ו/או להשתנות, מעת לעת ללא הודעה מוקדמת וללא הסכמת המשתמש.

השימוש המותר במידע הוא שימוש אישי ופרטי בלבד. המשתמש אינו רשאי לאפשר העברת המידע או להרשות שימוש כלשהו במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצדדים שלישיים.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מתחייב, כי המידע לא ישמש אותו ו/או אחרים למטרות רווח ו/או למטרות מסחריות או עסקיות כלשהן ו/או באופן שעלול לפגוע בעסקי GoodName.co.il. מובהר, כי האיסור על שימוש מסחרי או עסקי במידע חל לגבי כלל סוגי המידע באתר, לרבות תכנים ופרסומים של צדדים שלישיים שאינם קנינה של GoodName.co.il.
המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו ש GoodName.co.il אינה אחראית כלל לטיבו של תוכן המועלה לאתר על ידי משתמשים, וכי שהשימוש במידע הנ"ל הינו על אחריותו הבלעדית.

השימוש במידע ו/או הסתמכותו עליו, הנו באחריותו הבלעדית של המשתמש.

קנין רוחני

מלוא הזכויות במידע ובתכנים, לרבות עיצובים גרפיים, פיתוחים, טקסטים, תמונות, איורים, וידאו, וסימני מסחר לאתר שייכות ל GoodName.co.il.

המשתמש מתחייב כי הוא לא יפרסם ו/או יעשה שימוש שאינו אישי ופרטי את המידע ו/או כל חלק ממנו לרבות כל מוצר ו/או פלט של המידע, אלא באישור מפורש בכתב. עוד מתחייב המשתמש כי לא ישכפל, יצלם, יעתיק ו/או ידפיס כל פלט כאמור לעיל ולא יסייע לאחרים לעשות כן.

חל איסור לבצע כל קישור אל GoodName.co.il לתכנים פוגעניים, פורנוגרפיים, גזעניים, או המעודדים אלימות ואפליה, או אשר פועלים בניגוד לחוק. GoodName.co.il רשאית להסיר או לחסום כל קישור, ולא תהא למשתמש שיצר את הקישור הנ"ל כל טענה בקשר לכך.

שימוש באתר

המשתמש מתחייב כי לא יפר הוראות כל דין בקשר עם שימוש או גלישה באתר GoodName.co.il, וכן לא ייעלה ו/או יפרסם באתר כל חומר המפר זכויות קנייניות כלשהן. כמו כן המשתמש מתחייב שלא לפרסם כל חומר פורנוגרפי. מובהר בזאת, כי כל הנ"ל חל גם לגבי העלאת קישורים.

המשתמש מתחייב, שלא ליטול חלק כלשהו בפעילות שיתוף קבצים ושלא להשתתף ו/או לתרום להשתתפות בהעברת מידע ו/או הפניה ו/או יצירת קישורים לאתרי אינטרנט מפרים ו/או להפרת זכויות קנייניות של צדדים שלישיים.
המשתמש מתחייב בזאת לשאת במלוא האחריות לתוכן המועלה על ידו לאתר GoodName.co.il.
המשתמש מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את GoodName.co.il ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק שייגרם עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או עקב כל טענה של צד ג', הנוגעת לפעילותו באתר, לרבות העלאת תוכן. אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מסעדי החברה על פי דין.

הרשמה ופרטי משתמשים

הכניסה לאתר GoodName.co.il ו/או השימוש בכל או בחלק מהשירותים המוצעים עשויים להיות כרוכים ברישום ו/או בתשלום לחברה ו/או לגורמים אחרים הפועלים בשיתוף פעולה עם החברה.
המשתמש אינו חייב למסור פרטים כלשהם לחברה ומסירתם מרצון כמוה כהסכמה מלאה לתנאי השימוש כפי שאמורים במסמך זה ומדיניות הפרטיות של GoodName.co.il.

העלאת תוכן משתמשים לאתר

GoodName.co.il רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציב תנאים ו/או מגבלות ביחס לתוכן המועלה על ידי גולשים ו/או למחוק או כלל לא לפרסם תוכן כזה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

בעצם העלאת תוכן על ידי המשתמש לאתר, המשתמש מקנה ל GoodName.co.il /או מי מטעמה, באופן בלתי חוזר וללא תמורה, רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן בתוכן הנ"ל.